Yhdessä kohti energiatehokasta taloyhtiötä!

Neuvoo.fi antaa ohjausta taloyhtiöiden energiaremonttien oikea-aikaiseen toteuttamiseen. Kannustamme energiahankkeisiin ryhtymiseen ja tuemme remonttien onnistumista. Tärkeää on suunnitelmallisuus remonttien toteuttamisessa sekä oikean ratkaisun löytäminen taloyhtiökohtaisesti. Annamme vinkkejä, mitä kannattaa ottaa huomioon kutakin remonttia suunniteltaessa.

Vuokratalojen ja palvelukiinteistöjen perusparannusta suunnitellessa katsothan myös erillisen hankesivumme www.perusparannus.fi.

Energiatehokkuusselvitykset

Tässä osiossa kootaan yhteen tieto kaikista energiatehokkuusselvityksistä, joita taloyhtiöille on saatavissa. Lisäksi annetaan vinkkejä, milloin kutakin selvitystä kannattaa hyödyntää.

Energiakatselmus

Energiakatselmuksella tarkoitetaan kattavaa ja perusteellista energiatehokkuusselvitystä, jossa analysoidaan rakennuksen energiankulutus ja ehdotetaan taloudellisesti kannattavia energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian toimenpiteitä. Energiakatselmuksen toteutustapa ja sisältö riippuu kuitenkin palveluntarjoajayrityksestä, joten kannattaa varmistua, että katselmus kattaa kaikki toivotut osa-alueet.

Rakennuksen omistaja saa energiakatselmuksesta tyypillisesti seuraavat tiedot:

  • energian- ja vedenkäytön nykytilanne
  • LVIS-järjestelmien toiminta
  • säästötoimenpide-ehdotukset takaisinmaksuaikoineen

Taloyhtiön kannattaa hyödyntää energiakatselmusta, jos taloyhtiössä on selkeä tahtotila pienentää energiakustannuksia, mutta nykytilanne ei ole hyvin tiedossa.

Täällä voit perehtyä tarkemmin Motivan asuinkerrostalojen energiakatselmusmalliin:
www.motiva.fi/ratkaisut/energiakatselmustoiminta/muut_energiakatselmukset/asuinkerrostalojen_energiakatselmus

Energiakatselmuksen voi tilata energiatehokkuuspalveluita tarjoavilta konsulttiyrityksiltä.

Monitavoiteoptimointi

Energiatehokkuusselvitysten yhteydessä monitavoiteoptimoinnilla tarkoitetaan selvitystä, jossa optimoidaan rakennukselle kustannustehokkain toimenpidekokonaisuus. Se on kattavin energiatehokkuusselvitys, jonka taloyhtiö voi teettää.

Monitavoiteoptimoinnissa määritetään ensimmäiseksi energiatehokkuustoimenpiteet, joita rakennuksessa voitaisiin tehdä. Sen jälkeen laaditaan eri toimenpiteille erilaiset toteutus-vaihtoehdot. Esimerkiksi ulkoseinää voidaan eristää monella eri eristyspaksuudella tai aurinkopaneeleita voidaan laittaa katolle erilaisia määriä. Tämän jälkeen simuloidaan rakennuksen elinkaarikustannuksia eri toimenpidekokonaisuuksilla ja mitoituksilla sekä haetaan optimaalinen toimenpidekokonaisuus.

Monitavoiteoptimoinnissa tyypillisesti optimoitavia toimenpiteitä:

  • ilmanvaihdon remontointitapa
  • ulkoseinien lisäeristyspaksuus
  • yläpohjan lisäeristyspaksuus
  • ikkunoiden remontointitapa
  • aurinkokeräinten määrä
  • aurinkopaneelien määrä
  • lämmitysmuodo

 

Taloyhtiön kannattaa hyödyntää monitavoiteoptimointia erityisesti, jos mahdollisia energiatehokkuuteen vaikuttavia toimenpiteitä on paljon. Tällöin monitavoiteoptimoinnista saadaan selkeää hyötyä.

Energiatehokkuustoimenpiteiden monitavoiteoptimoinnin voi tilata monesta energiatehokkuuspalveluita tarjoavasta konsulttiyrityksestä.

Energiatodistus

Energiatodistuksessa esitetään suosituksia, miten rakennuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa, mutta se on erityisesti työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun myyntitilanteessa. Taloyhtiön ei kannata teettää energiatodistusta pelkästään energiatehokkuusmahdollisuuksien selvittämistä varten. Taloyhtiöllä tulee kuitenkin olla voimassa oleva energiatodistus, jotta sen osakkaat voivat myydä asuntonsa.

Energiatodistuksessa lasketaan rakennukselle energialuokitus. Se pohjautuu rakennuk-sen ominaisuuksiin ja vakioituun rakennuksen käyttöön. Tämä mahdollistaa rakennuksen vertailun toisiin rakennuksiin. Rakennuksen omistaja voi vaikuttaa luokitukseen esimerkiksi uusiutuvan energian käytöllä, parantamalla lämmöneristystä tai ottamalla lämpöä talteen ilmanvaihdon poistoilmasta.

Energiatodistuksen voi tilata monista energiatehokkuuspalveluita tarjoavista konsulttiyrityksistä.

Yksittäisen energiatehokkuustoimenpiteen selvittäminen

Tyypillinen energiatehokkuusselvitys on myös selvitys, jossa tarkastellaan perusteellisesti yksittäisen toimenpiteen kannattavuutta ja toteutettavuutta. Tällä tavoin voidaan tarkastella erillisinä esimerkiksi poistoilmalämpöpumpun, maalämmön tai aurinkosähkön kannattavuutta. Haasteena tällaisessa selvitysmallissa on se, että tällöin jokin hyvä energiatehokkuusmahdollisuus voi jäädä kartoittamatta. Toisaalta tarkastelematta jää myös eri energiatehokkuustoimenpiteiden vaikutus toisiinsa.

Yksittäisiä energiatehokkuusselvityksiä ovat myös lämpökamerakuvaus ja ilmatiiveysmittaus. Niiden avulla voidaan selvittää, paljonko taloyhtiöstä vuotaa lämpöä ja ilmaa rakenteiden läpi.

Taloyhtiön kannattaa lähteä tarkastelemaan yksittäisten toimenpiteiden kannattavuutta, kun ensin on kartoitettu LVIS-järjestelmän oikea toiminta ja potentiaaliset energiatehokkuustoimenpiteet. Jos mahdollisia toimenpiteitä on monia, voi olla kannattavinta hyödyntää energiatehokkuusinvestointien monitavoiteoptimointia.

Yksittäisten energiatehokkuustoimenpiteiden selvityksiä voi tilata monista energiatehokkuuspalveluita tarjoavista konsulttiyrityksistä. Toisaalta mahdollista on myös pyytää maksuttomia tarjouksia suoraan urakoitsijoilta, kun toivottu energiatehokkuustoimenpide on jo ennalta tiedossa. Tällöin kannattavuusarvio saadaan tehtyä urakoitsijoiden tarjousten perusteella.

Muut energiatehokkuusselvitykset

Lähes kaikilla palveluntarjoajilla on omanlaisiaan kevyempiä selvitysmalleja taloyhtiöiden energiatehokkuusmahdollisuuksien kartoittamiseksi. Niiden käyttö voi usein olla kustannustehokkaampaa kuin laajemman selvityksen teettäminen heti. Kannattaakin käydä palveluntarjoajan kanssa keskustelu, mikä olisi sopivin selvitysmalli taloyhtiöllenne.

Yksi esimerkki kevyemmästä selvitysmallista on Motivan kehittämä ”taloyhtiön energiatarkastus”. Se on edullinen energiatehokkuusselvitys, jolla taloyhtiö saa tietoonsa energiankulutuksen nykytilanteen, parhaat pienet energiansäästötoimenpiteet sekä ehdotuksia, mitä energiaremontteja kannattaa lähteä selvittämään tarkemmin. Selvityksen pohjalta taloyhtiössä on helppo aloittaa keskustelut energiatehokkuuden isommastakin parantamisesta.

Täältä lisätietoa taloyhtiön energiatarkastuksesta:
www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot_-_yhdessa_energiatehokkaasti/taloyhtion_energiatarkastus

Energiatehokkuusselvityksen valitseminen

Taloyhtiökohtaisesti paras selvitysmalli riippuu taloyhtiön tämän hetken tilanteesta. Jos taloyhtiöllä ei ole hyvää kuvaa, mihin energiaa tällä hetkellä kuluu, ja miten kulutusta voitaisiin pienentää, kannattaa lähteä liikkeelle energiankulutuksen analysoinnista ja LVIS-järjestelmän toiminnasta. Näiden pohjalta löytyy usein jo paljon kustannustehokkaita toimenpidemahdollisuuksia, joilla energiatehokkuutta voidaan parantaa. Lisäksi samalla saadaan kartoitettua taloyhtiön potentiaalisesti parhaat isommat energiatehokkuusmahdollisuudet, vaikka niiden tarkempi kannattavuuden arviointi vaatiikin lisäselvityksiä.

Jos taloyhtiöllä on näköpiirissä peruskorjauksia, kannattaa aina selvittää, miten niiden yhteydessä voisi parantaa samalla energiatehokkuutta. Tällöin toimenpiteiden teko voi olla hyvin kannattavaa. Esimerkiksi julkisivuremontin yhteydessä kannattaa selvittää lisäeristämisen kannattavuus.

Kun taloyhtiöllä on LVIS-järjestelmän oikea toiminta varmistettu ja tulevat peruskorjaukset tiedossa, kannattaa lähteä selvittämään yksittäisten energiatehokkuustoimenpiteiden kannattavuutta. Esimerkiksi koneellisella poistoilmanvaihdolla varustetun taloyhtiön osalta potentiaalisia toimenpiteitä usein ovat poistoilmalämpöpumpun käyttöönotto ja aurinkopaneelit. Jos mahdollisia energiatehokkuustoimenpiteitä on useita, kannattaa teettää energiainvestointien monitavoiteoptimointi. Tällöin taloyhtiö saa tiedon, mitkä toimenpiteistä kannattaa toteuttaa ja millä tavalla. Monitavoiteoptimointi on kuitenkin varsin raskas selvitysmalli ja sen isohkojen kustannusten takia sitä ei välttämättä kannata toteuttaa kovin pienissä taloyhtiöissä.

Energiaselvitysten yhteydessä laaditaan usein laskelmat eri ratkaisujen elinkaarikustannuksista. Niiden tuloksiin vaikuttaa suuresti tehdyt oletukset energianhintojen kehityksestä. Kannattaakin kiinnittää huomioita tehtyihin oletuksiin ja vaatia herkkyystarkastelua energianhintojen suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että elinkaarikustannukset lasketaan erilaisilla oletuksilla energianhintojen kehittymisen suhteen.

Kysy lisää energiatehokkaasta taloyhtiöstä

Sami Seuna

Sami Seuna

Energia-asiantuntija

Kuluttajat ja taloyhtiöt: Kanta-Häme, pienyritykset: Kanta-Häme ja Pirkanmaa

Pia Huhtala

Pia Huhtala

Energia-asiantuntija

Kuluttajat: Pirkanmaa

Lue lisää aiheesta taloyhtiö

Taloyhtiöneuvonta

Kuinka hyvin tunnet taloyhtiösi?

Kuinka hyvin tunnet taloyhtiösi? Taloyhtiöllä on hyvä olla käytössä tiettyjä työkaluja, joilla energiankulutusta voidaan seurata ja hallita. Alta löytyy listaus hyödyllisist...
Kuntoselvitykset

Kuntoselvitykset

Kuntoselvitykset Tässä osiossa kootaan yhteen tieto kaikista kuntoselvityksistä, joita taloyhtiöille on saatavissa. Lisäksi annetaan vinkkejä, milloin kutakin selvitystä kan...
Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelu Suunnitelmallisuus ja remonttien aikataulutus on tärkeää taloyhtiössä. Monilla remonteilla on vaikutusta toisiinsa, joten toteutusjärjestys kannattaa suunni...
Ilmastointi ja lämmöntalteenotto

Ilmanvaihto ja lämmöntalteenotto

Ilmanvaihto ja lämmöntalteenotto Ilmanvaihtojärjestelmät voi jakaa kolmeen pääkategoriaan:  painovoimainen ilmanvaihto, koneellinen poisto sekä keskitetty tai huoneistokohta...
Avustukset

Avustukset

Avustukset Tässä osiossa listataan kaikki avustukset, joita taloyhtiöt voivat hyödyntää. Lisäksi annetaan vinkkejä, milloin kutakin selvitystä kannattaa hyödyntää. ...
Sähköjärjestelmät

Sähköjärjestelmät

Sähköjärjestelmät Aurinkoenergiajärjestelmien hinta on laskenut viime vuosina, mikä tekee niistä jo kannattavia investointeja. Myös aurinkosähkön hyvityslaskentamalli tekee ...